趙(zhào)錢(qián)孫(sūn)李(lǐ)

周(zhōu)吳(wú)鄭(zhèng)王(wáng)

馮(féng)陳(chén)褚(chǔ)衛(wèi)

蔣(jiǎng)沈(shěn)韓(hán)楊(yáng)

朱(zhū)秦(qín)尤(yóu)許(xǔ)

何(hé)呂(lǚ)施(shī)張(zhāng)

孔(kǒng)曹(cáo)嚴(yán)華(huà)

金(jīn)魏(wèi)陶(táo)姜(jiāng)

戚(qī)謝(xiè)鄒(zōu)喻(yù)

柏(bǎi)水(shuǐ)竇(dòu)章(zhāng)

云(yún)蘇(sū)潘(pān)葛(gě)

奚(xī)范(fàn)彭(péng)郎(láng)

魯(lǔ)韋(wéi)昌(chāng)馬(mǎ)

苗(miáo)鳳(fèng)花(huā)方(fāng)

俞(yú)任(rèn)袁(yuán)柳(liǔ)

酆(fēng)鮑(bào)史(shǐ)唐(táng)

費(fèi)廉(lián)岑(cén)薛(xuē)

雷(léi)賀(hè)倪(ní)湯(tāng)

滕(téng)殷(yīn)羅(luó)畢(bì)

郝(hǎo)鄔(wū)安(ān)常(cháng)

樂(yuè)于(yú)時(shí)傅(fù)

皮(pí)卞(biàn)齊(qí)康(kāng)

伍(wǔ)余(yú)元(yuán)卜(bǔ)

顧(gù)孟(mèng)平(píng)黃(huáng)

和(hé)穆(mù)蕭(xiāo)尹(yǐn)

姚(yáo)邵(shào)湛(zhàn)汪(wāng)

祁(qí)毛(máo)禹(yǔ)狄(dí)

米(mǐ)貝(bèi)明(míng)臧(zāng)

計(jì)伏(fú)成(chéng)戴(dài)

談(tán)宋(sòng)茅(máo)龐(páng)

熊(xióng)紀(jì)舒(shū)屈(qū)

項(xiàng)祝(zhù)董(dǒng)梁(liáng)

杜(dù)阮(ruǎn)藍(lán)閔(mǐn)

席(xí)季(jì)麻(má)強(qiáng)

賈(jiǎ)路(lù)婁(lóu)危(wēi)

江(jiāng)童(tóng)顏(yán)郭(guō)

梅(méi)盛(shèng)林(lín)刁(diāo)

鐘(zhōng)徐(xú)邱(qiū)駱(luò)

高(gāo)夏(xià)蔡(cài)田(tián)

樊(fán)胡(hú)凌(líng)霍(huò)

虞(yú)萬(wàn)支(zhī)柯(kē)

昝(zǎn)管(guǎn)盧(lú)莫(mò)

經(jīng)房(fáng)裘(qiú)繆(miào)

干(gān)解(xiè)應(yīng)宗(zōng)

丁(dīng)宣(xuān)賁(bēn)鄧(dèng)

郁(yù)單(shàn)杭(háng)洪(hóng)

包(bāo)諸(zhū)左(zuǒ)石(shí)

崔(cuī)吉(jí)鈕(niǔ)龔(gōng)

程(chéng)嵇(jī)邢(xíng)滑(huá)

裴(péi)陸(lù)榮(róng)翁(wēng)

荀(xún)羊(yáng)於(yū)惠(huì)

甄(zhēn)曲(qū)家(jiā)封(fēng)

芮(ruì)羿(yì)儲(chǔ)靳(jìn)

汲(jí)邴(bǐng)糜(mí)松(sōng)

井(jǐng)段(duàn)富(fù)巫(wū)

烏(wū)焦(jiāo)巴(bā)弓(gōng)

牧(mù)隗(kuí)山(shān)谷(gǔ)

車(chē)侯(hóu)宓(mì)蓬(péng)

全(quán)郗(xī)班(bān)仰(yǎng)

秋(qiū)仲(zhòng)伊(yī)宮(gōng)

寧(nìng)仇(qiú)欒(luán)暴(bào)

甘(gān)鈄(tǒu)厲(lì)戎(róng)

祖(zǔ)武(wǔ)符(fú)劉(liú)

景(jǐng)詹(zhān)束(shù)龍(lóng)

葉(yè)幸(xìng)司(sī)韶(sháo)

郜(gào)黎(lí)薊(jì)薄(bó)

印(yìn)宿(sù)白(bái)懷(huái)

蒲(pú)邰(tái)從(cóng)鄂(è)

索(suǒ)咸(xián)籍(jí)賴(lài)

卓(zhuó)藺(lìn)屠(tú)蒙(méng)

池(chí)喬(qiáo)陰(yīn)鬱(yù)

胥(xū)能(nài)蒼(cāng)雙(shuāng)

聞(wén)莘(shēn)黨(dǎng)翟(zhái)

譚(tán)貢(gòng)勞(láo)逄(páng)

姬(jī)申(shēn)扶(fú)堵(dǔ)

冉(rǎn)宰(zǎi)酈(lì)雍(yōng)

郤(xì))璩(qú)桑(sāng桂(guì)

濮(pú)牛(niú)壽(shòu)通(tōng)

邊(biān)扈(hù)燕(yān)冀(jì)

郟(jiá)浦(pǔ)尚(shàng)農(nóng)

溫(wēn)別(bié)莊(zhuāng)晏(yàn)

柴(chái)瞿(qú)閻(yán)充(chōng)

慕(mù)連(lián)茹(rú)習(xí)

宦(huàn)艾(ài)魚(yú)容(róng)

向(xiàng)古(gǔ)易(yì)慎(shèn)

戈(gē)廖(liào)庾(yǔ)終(zhōng)

暨(jì)居(jū)衡(héng)步(bù)

都(dū)耿(gěng)滿(mǎn)弘(hóng)

匡(kuāng)國(guó)文(wén)寇(kòu)

廣(guǎng)祿(lù)闕(quē)東(dōng)

歐(ōu)殳(shū)沃(wò)利(lì)

蔚(wèi)越(yuè)夔(kuí)隆(lóng)

師(shī)鞏(gǒng)厙(shè)聶(niè)

晁(cháo)勾(gōu)敖(áo)融(róng)

冷(lěng)訾(zǐ)辛(xīn)闞(kàn)

那(nā)簡(jiǎn)饒(ráo)空(kōng)

曾(zēng)母(mǔ)沙(shā)乜(niè)

養(yǎng)鞠(jū)須(xū)豐(fēng)

巢(cháo)關(guān)蒯(kuǎi)相(xiàng)

查(zhā)后(hòu)荊(jīng)紅(hóng)

游(yóu)竺(zhú)權(quán)逯(lù)

蓋(gài)益(yì)桓(huán)公(gōng)

萬俟(mòqí)司馬(sīmǎ)上官(shàngguān)歐陽(ōuyáng)

夏侯(xiàhóu)諸葛(zhūgě)聞人(wénrén)東方(dōngfāng)

赫連(hèlián)皇甫(huángpǔ)尉遲(yùchí)公羊(gōngyáng)

澹臺(tántái)公冶(gōngyě)宗政(zōngzhèng)濮陽(púyáng)

淳于(chúnyú)單于(chányú)太叔(tàishū)申屠(shēntú)

公孫(gōngsūn)仲孫(zhòngsūn)軒轅(xuānyuán)令狐(lìnghú)

鐘離(zhōnglí)宇文(yǔwén)長孫(zhǎngsūn)慕容(mùróng)

鮮于(xiānyú)閭丘(lǘqiū)司徒(sītú)司空(sīkōng)

亓官(qíguān)司寇(sīkòu)仉督(zhǎngdū)子車(zǐjū)

顓孫(zhuānsūn)端木(duānmù)巫馬(wūmǎ)公西(gōngxī)

漆雕(qīdiāo)樂正(yuèzhèng)壤駟(rǎngsì)公良(gōngliáng)

拓跋(tuòbá)夾谷(jiágǔ)宰父(zǎifǔ)榖梁(gǔliáng)

晉(jìn)楚(chǔ)閆(yán)法(fǎ)汝(rǔ)鄢(yān)涂(tú)欽(qīn)

段干(duàngān)百里(bǎilǐ)東郭(dōngguō)南門(nánmén)

呼延(hūyán)歸(guī)海(hǎi)羊舌(yángshé)微(wēi)生(shēng)

岳(yuè)帥(shuài)緱(gōu)亢(kàng)況(kuàng)后(hòu)有(yǒu)琴(qín)

梁丘(liángqiū)左丘(zuǒqiū)東門(dōngmén)西門(xīmén)

商(shāng)牟(móu)佘(shé)佴(nài)伯(bó)賞(shǎng)南宮(nángōng)

墨(mò)哈(hǎ)譙(qiáo)笪(dá)年(nián)愛(ài)陽(yáng)佟(tóng)

第五(dìwǔ)言(yán)福(fú)